Вијести

О Г Л А С о продаји непокретности – неизграђеног грађевинског земљишта у својини општине Невесиње, у сврху изградње пословног објекта

28.12.2017
28.12. 2017         

На основу члана 348. Закона о стварним правима (''Службени гласник Републике Српске'', број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), чл. 4. и 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе (''Службени гласник Републике Српске'', број 20/12), Одлуке о начину и условима јавне продаје неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини за изградњу пословног објекта, број: 01-013-231/17 од 8.12.2017. године, предсједник Скупштине општине Невесиње расписује

О Г Л А С

о продаји непокретности – неизграђеног грађевинског земљишта у својини општине Невесиње,

у сврху изградње пословног објекта

 

1.     ПУН НАЗИВ И АДРЕСА ПРАВНОГ  ЛИЦА - ПРОДАВЦА НЕПОКРЕТНОСТИ

Општина Невесиње

Адреса: Цара Душана број 44

Поштански број и мјесто: 88280 Невесиње

2.     НАЧИН И УСЛОВИ ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

Продаје се путем усменог јавног надметања – лицитације

 

неизграђено грађевинско земљиште означено као парцела к.ч. број 137/33 (нови премјер) уписана у Пл. 997 КО Невесиње, што одговара старом премјеру к.ч. 822, уписана у ЗК уложак 890 КО Невесиње, површине 4072 м2, са правом својине Општине Невесиње у дијелу 1/1.

Почетна продајна цијена неизграђеног грађевинског земљишта износи 13,00 КМ/м2.

 

3.     НАЧИН ПОЛАГАЊА КАУЦИЈЕ

За учешће у поступку лицитације учесници су дужни, на име кауције, уплатити износ од 10% од почетне продајне цијене, на рачун општине Невесиње број 5517902221141476 код Уни Кредит банке.

Учесницима који не излицитирају највишу цијену, положени износ кауције ће се вратити.

Уколико купац одустане од потписивања уговора, губи право на поврат кауције.

 

4.     УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА КУПОВНЕ ЦИЈЕНЕ

Купцем непокретности сматраће се лице које излицитира највишу цијену.

Са купцем ће се закључити купопродајни уговор код нотара, након прибављеног мишљења Правобранилаштва Републике Српске. Уговором о купопродаји детаљно ће се прецизирати права и обавезе купца.

Купац је дужан сносити трошкове закључивања уговора.

Купац је дужан да уплату купопродајне цијене(у коју ће се урачунати износ уплаћене кауције) изврши у року од 8 (осам) дана од дана потписивања уговора о купопродаји, у противном ће се сматрати да је купац одустао од куповине.

 

5.     ВРИЈЕМЕ И НАЧИН ПРЕДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ КУПЦУ

Предаја непокретности у посјед купцу извршиће се у року од 8 (осам) дана од дана уплате купопродајне цијене, о чему ће се сачинит записник о примопредаји.

 

6.     ДАН И МЈЕСТО ОДРЖАВАЊА ЛИЦИТАЦИЈЕ, РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Лицитација ће се одржати 16.01.2018. године (уторак) у просторијама општине Невесиње (Велика сала) са почетком у 11 часова.

Лицитација ће се обавити у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске или јединица локалне самоуправе (''Службени гласник Републике Српске'', број 20/12).

Заинтересована лица могу извршити разгледање непокретности, те извршити увид у потребну документацију и добити информације сваким радним даном у Одјељењу за просторно уређење и стамбено – коминалне послове.

 

Пријаве за учешће на лицитацији са потребном документацијом подносе се у року од 15 дана од дана објављивања Огласа у дневном листу ''Глас Српске'', непосредно путем протокола у Центру за пружање услуга грађанима или путем поште на адресу ''Општина Невесиње, Ул. Цара Душана бр. 44,  88280 Невесиње, са назнаком - пријава за учешће на лицитацији број 01-013-255/17 .

 

Пријаве за учешће на лицитацију подносе се на прописаном образцу који се може преузети у Центру за пружање услуга грађанима.

 

Уз пријаву учесници су дужни доставити:

1.     за физичка лица: доказ о уплати кауције и овјерену фотокопију личне карте лица,

2.     за правна лица: доказ о уплати кауције и овјерену фотокопију рјешења о упису у судки регистар .

Уколико особа учествује у својству пуномоћника или овлаштеног заступника, уз пријаву се доставља пуномоћ.


                                                           

РЕПУБЛИКА СРПСКА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                                               

Број: 01-013-255/17                                                                                           

Датум: 27.12.2017. године

 

ПРЕДСЈЕДНИК

Момчило Вукотић с.р.                                                                                     
[ Назад ]