Вијести

Јавни позив за финансирање пројеката омладинских организација, организација за младе

3.7.2018

На основу члана 67. и 88. Статута општине Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“, број 6/17), члана 5. Правилника о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава омладинским организацијама општине Невесиње („Службени гласник општине Невесиње" број 11/17 и 8/18), начелник општине   р а с п и с у ј е


 


Ј А В Н И      П О З И В


за финансирање пројеката омладинских организација, организација за младе, из буџета општине Невесиње, за 2018. годину1.    Реализација стандарда омладинске политике,

2.    Заштита и промоција људских права и права дјетета,

3.    Запошљавање младих,

4.    Неформално образовање, култура и млади

5.    Здравље и социјална политика према младима,

6.    Информисање младих,

7.    Равноправност полова,

8.    Мобилност омладински рад и организовање,

9.    Кориштење слободног времена младих и партиципација у друштву,

10.    Промоција волонтеризма и афирмисање хуманитарног рада,

11.    Заштита животне средине и млади,

12.    Промоција туризма,

13.    Стамбена политика и млади,

14.    Спортске и културне активности које доприносе побољшању положаја младих у друштву.

 

II

Право учешћа на овом Јавном позиву, за финансирање пројеката из наведених области имају све организације регистроване, у складу са Законом о омладинском организовању, односно које су уписане у Омладински регистар општине Невесиње, дјелују и имају сједиште на подручју општине Невесиње.

Организације које пријаве пројекте из области „мобилност младих" у обавези су да пројекте спроводе за младе из општине Невесиње, гдје се као доказ прилаже потврда о пребивалишту и списак учесника.

III

Пријава пројекта мора да садржи сљедеће:

1. Пријаву за учешће у Јавном позиву за финансирање пројеката омладинских организација, организација за младе-Образац 1.

2. Приједлог пројекта за учешће на Јавном позиву за финансирање пројеката омладинских организација, организација за младе - Образац 2.

Наведени обрасци налазе се на интернет страници општине Невесиње, а могу се преузети и у просторијама Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.

 

Организације које се пријављују на Јавни позив дужне су, поред попуњених образаца доставити додатну документацију, и то:

1. Рјешење о упису у Омладински регистар општине Невесиње,

2. Рјешење о регистрацији код основног суда у Требињу ,

3. Рјешење о упису у Омладински регистар Министарства породице, омладине и спорта,

4. Завршни рачун (копија биланса стања и биланса успјеха за протеклу годину, овјерена од стране надлежне агенције за финансијско пословање и лиценцираног овлаштеног књиговође,

6. Изјаву о партнерству, ако има партнера,

7. Јединствени индетификациони број ( рјешење пореске управе Републике Српске),

8. Уговор са банком или потврда банке код које је отворен жиро рачун.

IV

Посебни услови које организације треба да испуне за додјелу средстава:

1. Да су у складу са Законом о омладинском организовању уписане у Омладински регистар општине Невесиње, да су доставиле Одјељењу Извјештај о намјенском утрошку средстава додјељених из буџета општине, уколико су претходно биле корисник истих,

1. Да посједују људске ресурсе за реализацију пројекта (лица/особа),

2. Да локална заједница (млади) има корист од имплементације пројекта у области на коју се пројекат односи, односно да исти рјешава одређен проблем или потребу,

3. Да се пројекат односи на већи дио корисника (младих) општине Невесиње,

4. 90 % средстава која се потражују из буџета општине треба да се односе на пројектне активност.

5. 10%, на административне трошкове и трошкове лица која се ангажују у пројекту.

V

Подносилац може да преда више од једне пријаве (пројектне идеје), али у том случају треба да се предају одвојене пријаве и документација уз сваку од њих.

У случају да у процесу вредновања буду успјешно оцјењена два или више пројекта једног подносиоца, финансираће се само један пројекат који оствари највећи број бодова.

Партнери на пројекту могу да буду и друге организације, иституције и слично.

Партнери „подносиоца" учествују у креирању и спровођењу пројекта, а „подносилац" истог биће водећа организација.

Изјава о партнерству мора да буде јасна, те потписана и овјерена печатом правних лица која су у партнерству на пројекту који предлажу.

VI

Пријаве пристигле на овај Јавни позив, разматраће и вредновати Комисија за распођелу средстава коју именује начелник општине Невесиње, а у складу са Правилником  о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава омладинским организацијама општине Невесиње. Резултати Јавног позива објављују се на интернет страници општине Невесиње, у року од 30 дана од дана затварања Јавног позива, о чему се обавјештавају све организације које су се кандидовале са пројектима.

VII

Пријава пројекта на Јавни позив, са свом потребном документацијом подноси се у једном штампаном примјерку у затвореној коверти лично у Општинску управу, током радних дана (понедјељак-петак), у периоду од 7 до 15 часова или препоручено поштом на адресу: општина Невесиње, Служба начелника општине, Комисија за расподјелу средстава, улица Цара Душана 44, 88280 Невесиње, са назнаком: Јавни позив за финансирање пројеката омладинских организација, организација за младе, који ће се финансирати из Буџета општине Невесиње у 2018. години и навод „Не отварати".

Јавни позив остаје отворен 15 дана, од дана објављивања у локалним медијима, на интернет страници општине Невесиње и Огласној табли.

Уколико Јавни позив не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последње објаве.

 

VIII

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати, а документација достављена путем овог Јавног позива не враћа се.

IX

Све информације се могу добити на званичној интернет страници општине Невесиње 

Н А Ч Е Л Н И К

Миленко Авдаловић

 

 
[ Назад ]

Download